* Bardai Online

Samaj 2010/2011 Management Committee

Samaj 2010/2011 Management Committee
President  Jayesh Kalyanji Joshi
Hon. Secretary  Ridhi Pravinchandra Dave
Hon. Treasurer  Alpesh Chhotalal Joshi
Assistant Secretary  Harsha Jayesh Joshi
Assistant Treasurer  Umesh Jivanlal Joshi
Committee Members  Pravinchandra Morarji Dave
 Surendra Maganlal Dave
 Jeshtaram Manilal Dave
 Vasant Kalyani
 Rajendra Thanki
 Jitendra Karsanji Joshi
 Heena Surendra Dave
 Harishchandra Morarji Dave
 Mukesh Maganlal Dave
 Gitadevi Mukesh Dave
 Jayshree Kalyani
 Dinesh D Joshi
 Divyesh Harishchandra Dave
Advisors  Neha Naker
 Manna V Dave
 Yogesh Dave