* Bardai Online

Samaj 2011/2012 Management Committee

Samaj 2011/2012 Management Committee
President Jayesh Kalyanji Joshi
Hon. Secretary Harshad Harish Joshi
Hon. Treasurer Surendra Maganlal Dave
Assistant Secretary Harsha Jayesh Joshi
Assistant Treasurer Umesh Jivanlal Joshi
Committee Members Mukesh Maganlal Dave
Harishchandra Morarji Dave
Jeshtaram Manilal Dave
Pravinchandra Morarji Dave
Geetadevi Mukesh Dave
Vipul Harishchandra Dave
Alpesh Chhotalal Joshi
Jitendra Kersanji Joshi
Ramagauri Jitendra Joshi
Vinodchandra R Joshi
Vasant Kalyani
Jayshree Vasant Kalyani
Advisors Minesh Bharat Modha
Madhu Rajnikant Modha
Shantilal Mathurdas Thanki