Nitya Nitya Sundar

Index

Nitya nitya sundar mukharvinde nache re Nandlala…Nandlala
Nache re… Nandlala… Nandlala (2)
Nache re… Nandlala… Nandlala (2)

Gopiyo ke gopala Nandlala (2)
Gopiyo ke gopala…..Nandlala (2)
Nitya nitya sundar mukharvinde nache re Nandlala… Nandlala

Mira ke matwala Nandlala (2)
Mira ke matwala…. Nandlala (2)
Nitya nitya sundar mukharvinde nache re Nandlala…Nandlala

Bhakto ke rakhwala Nandlala (2)
Bhakto ke rakhwala…. Nandlala (2)
Nitya nitya sundar mukharvinde nache re Nandlala… Nandlala


નિત્ય નિત્ય સુંદર મુખારવિન્દે નાચે રે નંદલાલા…નંદલાલા
નાચે રે… નંદલાલા… નંદલાલા (2)
નાચે રે… નંદલાલા… નંદલાલા (2)

ગોપીયો કે ગોપાલા નંદલાલા (2)
ગોપીયો કે ગોપાલા…..નંદલાલા (2)
નિત્ય નિત્ય સુંદર મુખારવિન્દે નાચે રે નંદલાલા… નંદલાલા

મીર કે મતવાલા નંદલાલા (2)
મીર કે મતવાલા…. નંદલાલા (2)
નિત્ય નિત્ય સુંદર મુખારવિન્દે નાચે રે નંદલાલા…નંદલાલા

ભક્તો કે  રખવાલા નંદલાલા (2)
ભક્તો કે .રખવાલા… નંદલાલા (2)
નિત્ય નિત્ય સુંદર મુખારવિન્દે નાચે રે નંદલાલા… નંદલાલા

Index Page